• car001.png
  • car002.png
  • car003.png
  • car004.png
  • car005.png
  • car006.png
  • car007.png
  • car008.png
  • car009.png

⇨План наставе и учења за први разред гимназије који подразумева обавезне наставне предмете и изборне програме. Настава једног броја наставних предмета реализоваће се путем часова терорије и вежби
⇨Програм наставе и учења за први разред гимназије је усмерен на развијање компетенција ученика и њихово оспособљавање да у реалној животној ситуацији, оно што је научено, што се темаљи на знању примене, употребе одговорно, ефикасно и умешно.

Развој компетенција доприноси и развоју вештина неопходних за живот у XXI веку и то: вештине учења које подразумевају критичко и креативно мишљење, комуникацију и сарадњу; писменост која подразумева информациону, медијску, технолошку, финансијску, грађанску и здравствену писменост; животне вештине су вештине које омогућавају и доприносе бољем квалитету живота и професионалне каријере.
⇨Реализација програма наставе и учења усмерена на:
-    ученика и учење путем откривања, истраживања, рада на пројекту, самосталног и групног рада, дебатовања, вршњачког учења, размене искуства, самопроцењивања и др.
-    међупредметни приступ настави и учењу који превазилази границе појединачних наставних предмета и у коме се појединачни наставни садржаји организују, повезују у смислене целине;
⇨Вредновање постигнућа ученика у циљу веће мотивисаности за учење и напредовања, вредновање применом различитих техника и употребом разноврсних инструмената за вредновање.
⇨Општа матура на државном нивоу која ученику омогућава наставак школовања на наредном, универзитетском нивоу.

КОЈА ЈЕ ДОБИТ ЗА УЧЕНИКА?
⇨Развијање вештина неопходних за живот и рад у XXI веку;
⇨Припрема за наставак школовања и живот и рад у времену брзих научних, техничких и технолошких промена;
⇨Већа мотивација за учењем;
⇨Усмеравање ученика ка избору будућег занимања.КОЈИ ПРОГРАМИ СЕ НУДЕ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА?
1. Језик, медији и култура – изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.
2. Појединац, група и друштво - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.
3. Здравље и спорт - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија/ одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.
4. Уметност и дизајн је изборни програм који се учи у свим разредима гимназије а у циљу развијања осетљивости за естетику, креативност, стварање и изражавање у различитим формама и медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.