I – разред

Српски језик

Читанка – уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, Миодраг Павловић, Kllett, Београд, 2012.

Граматика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Клет

Математика

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клетт, 2014. , аутори Небојша Икодиновић

 2) Математика,збирка задатака и тестова за 1. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2012. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

Енглески језик I*

Уџбеник и наставни материјали: Focus 2, радна свеска, аудио CD, My English Lab, DVD-ROM, Active Teach.

(Уџбеник: Reilly Patricia и Anna Grodzicka (2016). Focus 2. Harlow: Pearson Education Limited.

Радни лист: Daniel Brayshaw и Bartosz Michalowski (2016). Focus 2.  Harlow: Pearson Education Limited.)

Ученици морају имати сопствене речнике за рад на часу

 

Немачки језик II

IDEEN  1 HUEBER VERLAG – ЗА ПОЧЕТНИ НЕМАЧКИ

IDEEN  2  HUBER VERLAG – ЗА ПРОДУЖНИ НЕМАЧКИ

Напомена: уџбеници се користе две године (1. И 2. разред)

Руски језик II

           Привет 1 – руски језик за 1. и 2. разред средње школе

(група аутора, DataStatus, Бг.)

Напомена: за напредни ниво

     Жили-были 28 уроков для начинающих (Миллер-Политова-Рыбакова; Златоуст, С-Пб.)

Напомена: за почетни ниво

Француски језик II

„Le nouveau Taxi 1“, Hachette, Guy Capelle, Robert Menand

Напомена: Уз уџбеник користе се речник, радна свеска, CD као и материјал са Интернета.

Латински језик

Пакиж Маријанца, Димитријевић Драгана

„Латински језик за први разред гимназије“

Завод за уџбенике, Београд

Напомена: Уз уџбеник користе се и речник, граматика и радна свеска.

Биологија

Владимир Ранђеловић: Биологија за први разред гимназије, Клет, Београд, 2015

Географија

Географија 1 - Издавачка кућа „Klett“ Винко Ковачевић Босиљка Младеновић Кљајић

Историја

Татјана Катић, Душан Илијин, Историја за први разред гимназије, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2013.

Хемија

1.      Т.Недељковић „Општа хемија 1“, за први разред средње школе, Нови Логос, Београд, 2013. година

2.      Р. Николајевић, М. Шурјановић „Збирка задатака из хемије“, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2004. година

Физика

Уџбеник из физике за први разред гимназије; Милан Распоповић; ЗУНС Београд

Збирка задатака из физике за први разред гимназије; Наташа Чалуковић; Круг -Београд

Ликовно

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе.

Завод за издавање уџбеника Београд 2010.

Аутори: Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Напомена: користи се још и „Историја уметности“ -  Јансен

Музичко

Соња Маринковић, Музичка култура за први разред гимназије општег или природно-математичког смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Рачунарство и информатика

Уџбеник ће бити одабран почетком школске године, у зависности од наставног плана

Верска настава

 

Грађанско васпитање

 

Физичко

 

* I – први страни језик, II –други страни језик

II – разред

Српски језик

Читанка – уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Миодраг Павловић, Kllett, Београд, 2012.

Граматика за 2. разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Александра Антић, Клет

Математика

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије , Клетт, 2015. , аутори Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић,Сузана Алексић

 2) Математика,збирка задатака и тестова за 2. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

Енглески језик I

“WAY UP 1” Intermediate 1, Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић, KLETT

 “FOCUS 3”, Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Students’ Book & Workbook, PEARSON 2016

Напомена: Први уџбеник су ученици већ купили у I разреду, тако тек на половини II разреда ученици купују други уџбеник

Ученици морају имати сопствене речнике за рад на часу

 

Немачки језик II

DIREKT  2  KLETT  - ПРОДУЖНИ НЕМАЧКИ

Напомена: користи се једну годину

Руски језик II

     Привет 1 – руски језик за 1. и 2. разред средње школе

(група аутора, DataStatus, Бг.)

Напомена: за напредни ниво

     Жили-были 28 уроков для начинающих (Миллер-Политова-Рыбакова; Златоуст, С-Пб.)

Напомена: за почетни ниво

Француски језик II

„Le nouveau Taxi 1“, Hachette, Guy Capelle, Robert Menand

Напомена: Уз уџбеник користе се речник, радна свеска, CD као и материјал са Интернета.

Латински језик

Кисић Милица, Киселички-Ваш Тања, Пакиж Маријанца

 „Латински језик за други разред гимназије“

Завод за уџбенике, Београд

Напомена: Уз уџбеник користе се и речник, граматика и радна свеска.

Биологија

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић: Биологија за други разред гимназије општог смера, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд 2003.

Географија

Географија 2 - Издавачка кућа „Klett“ Винко Ковачевић Босиљка Младеновић Кљајић

Историја

Катарина Митровић, Историја за други разред гимназије опшег смера, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2013.

Хемија

1.      С. Рајић „Неорганска хемија“ за II разред гимназије, Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд, 2011. Година

2.      Р. Николајевић, М. Шурјановић „Збирка задатака из хемије“, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2004. Година

Физика

Уџбеник из физике за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера; Милан Распоповић, Зоран Распоповић, Јован Шетрајчић; ЗУНС Београд

Збирка задатака из физике за други разред гимназије; Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург; Круг -Београд

Ликовно

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе.

Завод за издавање уџбеника Београд 2010.

Аутори: Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Напомена: користи се још и „Историја уметности“ -  Јансен

Музичко

Соња Маринковић, Музичка култура за други разред гимназије општег или природно-математичког смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Психологија

" Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација", Биљана Милојевић Апостоловић,  Логос, Београд 2012.

Рачунарство и информатика

Уџбеник ће бити одабран почетком школске године, у зависности од наставног плана

Верска настава

 

Грађанско

 

Физичко

 

 

III – разред

Српски језик

Читанка – уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Kllett, Београд, 2015.

Граматика за 3. разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Александра Антић, Клет

Математика

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за трећи разред средње школе,Завод за издавање уџбеника и наставна средства београд,2003. , аутор Јован Д. Кечкић

2) Математика,збирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

Енглески језик I

“WAY UP 2” Intermediate 2, Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић, KLETT

“WAY UP 3” Upper-Intermediate 1, Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић, KLETT

Напомена: Први уџбеник су ученици већ купили у II разреду, тако тек на половини III разреда ученици купују други уџбеник

Ученици морају имати сопствене речнике за рад на часу

 

Немачки језик II

IDEEN 3 za napredne i INDEEN 1 за слабији ниво

Wilfred Krenn i Herbert Puchta, Hueber verlang

Напомена: користи се једну годину

Руски језик II

Привет 2 – руски језик за 3. и 4. разред средње школе

(група аутора, DataStatus, Бг.)

Француски језик II

Le nouveu Taxi 2“, Hachette, Robert Menand avec la participation d’Annie Berthet et de Veronique Kizirian

Напомена: Уз уџбеник користе се речник, радна свеска, CD као и материјал са Интернета.

Биологија

Гордана Цвијић, Јелена Ђођевић и Надежда Недељковић, Биологија за трећи пазред гимназије општог смера, Завод за издавање уџбеника и наставник средстава, Београд 2013.

Географија

Географија 3 - Издавачка кућа „Klett“ Винко Ковачевић Босиљка Младеновић Кљајић

Филозофија

Михаило Марковић

Логика за III разред гимназије...

Завод за уџбенике…, Београд

Историја

Радош Љушић, Историја за трећи заред гимназије општег смера, Фреска, Београд, 2013.

Хемија

1.      Т. Недељковић „Органска хемија“, за трећи разред средње школе, Логос, Београд, 2015. Година

2.      Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије“ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 1998. година

Физика

Уџбеник из физике за трећи разред гимназије општег и  природно-математичког смера; Милан Распоповић; ЗУНС Београд

Збирка задатака из физике за трећи разред гимназије; Наташа Каделбург, Коста Панић; Круг -Београд

Рачунарство и информатика

Уџбеник ће бити одабран почетком школске године, у зависности од наставног плана

Физичко

 

Верска настава

 

Грађанско васпитање

 

 

IV – разред

Српски језик

Читанка – уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Kllett, Београд, 2016.

Граматика за 4. разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Александра Антић, Клет

Математика

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије,Самостална издавачка агенција Кечкић,Београд 2006. , аутор Јован Д. Кечкић

 2) Математика,збирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

Енглески језик I

“WAY UP 4” Upper-Intermediate 2, Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић, KLETT

 

 

 

Ученици морају имати сопствене речнике за рад на часу

 

Немачки језик II

DIREKT 4  KLETT – ПРОДУЖНИ НЕМАЧКИ

DEUTSCH.COM 2  HUEBER VERLAG – ПОЧЕТНИ НЕМАЧКИ

Напомена: користи се за 3. и 4. разред

Руски језик II

Привет 2 – руски језик за 3. и 4. разред средње школе

(група аутора, DataStatus, Бг.)

Француски језик II

Le nouveu Taxi 2“, Hachette, Robert Menand avec la participation d’Annie Berthet et de Veronique Kizirian

Напомена: Уз уџбеник користе се речник, радна свеска, CD као и материјал са Интернета.

Биологија

Драгана Цветковић, Митар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, Биологија за четврти разред гимназије општог смера, Завод за издавање уџбеника и наставник средстава, Београд 2005

Географија

Географија 4 - Издавачка кућа „Klett“ Винко Ковачевић Босиљка Младеновић Кљајић

Историја

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за четврти разред гимназије општег смера, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2013.

Филозофија

М. Савић, В. Н. Цветковић, Н. Цекић

Филозофија за IV разред гимназије...

Завод за уџбенике…, Београд

Хемија

1.      Ј. Петровић, С. Велимировић „Хемија“ за IV разред гимназије, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 1998. Година

2.      Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије“ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 1998. година

Физика

Уџбеник из физике за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера; Милан Распоповић; ЗУНС Београд

Збирка задатака из физике за четврти разред гимназије; Наташа Чалуковић; Круг -Београд

Устав и права грађана

Милан Гачановић, Устав и права грађана, за четврти разред гимназије и четворогодишње стручне школе и трећи разред трогодишње средње стручне школе, Klett, Београд, 2014.

Социологија

Владимир Вулетић, социологија, за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа, Klett, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика

Уџбеник ће бити одабран почетком школске године, у зависности од наставног плана

Верска настава

 

Грађанско васпитање

 

Физичко